Informació de serveis a l’associat

L’Associació Nacional d’Editors de Llibres i Material d’Ensenyament (ANELE) desenvolupa la seva activitat en règim d’autonomia, amb caràcter estatal, en el marc de la legislació vigent, per temps indefinit, i té com a finalitats la representació, gestió, consecució i defensa dels interessos comuns dels seus membres d’acord amb els seus Estatuts.

  • Així, assumeix la representació collectiva dels seus membres davant les administracions públiques, especialment les educatives, tant en l’àmbit de l’Administració central de l’Estat com en el de totes i cadascuna de les comunitats autònomes que han assumit competències plenes en matèria educativa.
  • Igualment, assumeix la representació collectiva dels seus membres davant les Associacions Professionals d’Editors, tant d’àmbit estatal com internacional, i davant les associacions professionals de la indústria i del comerç del llibre. ANELE és membre fundador de la Federació de Gremis d’Editors d’Espanya (FGEE).
  • L’activitat principal, tanmateix, se centra en la coordinació i collaboració amb les administracions educatives, d’àmbit estatal i autonòmiques, per al desenvolupament i aplicació dels ensenyaments de règim general, establerts en la Llei Orgànica d’Educació (LOE) i els seus corresponents desenvolupaments curriculars, en l’edició dels llibres de text i altres materials curriculars, per al seu ús en els centres docents no universitaris d’Espanya i destinats als alumnes i les alumnes de les diverses etapes educatives (Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional).