Información de Servizos ao Asociado

A Asociación Nacional de Editores de Libros e Material de Ensinanza (ANELE) desenvolve a súa actividade en réxime de autonomía con carácter nacional, no marco da lexislación vixente, por tempo indefinido, cuns fins que son a representación, a xestión, o logro e a defensa dos intereses comúns dos seus membros de acordo cos seus Estatutos.

  • Así, asume a representación colectiva dos seus membros ante as Administracións Públicas, especialmente as Educativas, tanto no ámbito da Administración Central do Estado coma no de todas e cada unha das comunidades autónomas que asumiron competencias plenas en materia educativa.
  • Igualmente asume a representación colectiva dos seus membros ante as Asociacións Profesionais de Editores, tanto de ámbito nacional coma internacional, e ante as asociacións profesionais da industria e do comercio do libro. ANELE é membro fundador da Federación de Gremios de Editores de España (FGEE)..
  • A actividade principal, non obstante, céntrase na coordinación e colaboración coas Administracións Educativas, de ámbito estatal e comunitario, para o desenvolvemento e a aplicación das Ensinanzas de Réxime Xeral, establecidas na Lei Orgánica de Educación (LOE) e os seus correspondentes desenvolvementos curriculares na edición dos libros de texto e doutros materiais curriculares, para o seu uso nos centros docentes non-universitarios de España e destinados aos alumnos e ás alumnas das distintas etapas educativas (Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato e Formación Profesional).